Vedtekter - oppdatert etter årsmøte 6.2.2022

Brikkelaugets vedtekter

§1 Navn, adresse og status

1-1: Organisasjonens navn skal være Brikkelauget, heretter forkortet BL.
1-2: BL ble stiftet den 17.11.2005 som en landsdekkende organisasjon for alle LEGO-interesserte i Norge, eller utlandet for øvrig.
1-3: BLs sete er til enhver tid der sittende styreleder bestemmer.
1-4: BL skal være en ideell, demokratisk og partipolitisk uavhengig organisasjon hvis virksomhet er i samsvar med Norges lover.

§2 Formål

2-1: Klubbens medlemmer skal ha det gøy.
2-2: Samle og stimulere interesse rundt leketøy av merket LEGO.
2-3: Ha kontakt med leverandører og stimulere til rabattordninger for klubbens medlemmer.
2-4: Knytte bånd mellom BL og andre LEGO-interesseorganisasjoner samt mot LEGO-gruppen.
2-5: Planlegge og koordinere deltagelse på utstillinger.

§3 Målsettinger og aktiviteter

BL skal:
3-1: Koordinere medlemmenes interesser og øke BLs synlighet på treff og annen møteaktivitet på leke- og hobbymiljøet i Norge og utlandet.
3-2: Drive fellesprosjekter etter ønske av medlemmene, arrangere fellesaktiviteter som gruppekjøp på deler, forhandle frem rabattavtaler med firmaer, og markere seg positivt innenfor hobbymiljøet i Norge og ovenfor myndighetene.
3-3: Søke samarbeid og dialog med andre interesseklubber/foreninger for å jobbe mot mål som er i samsvar med BLs formål.
3-4: Spre kunnskap og forståelse om hobbyen.

§4 Organisasjonsstruktur

BLs organisasjonsstruktur skal bestå av:

 • styret
 • medlemmene

§5 Styret

5-1: Brikkelaugets leder, kasserer, samt LAN ambassadør velges av årsmøtet for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene for BL velges av årsmøtet for to år av gangen. For å være valgbar til styret må man være medlem av BL og være fylt 18 år. Det er ønskelig at halvparten av styret er på valg ett år, og halvparten neste år.
5-2: Brikkelaugets styre består av: leder, nestleder og styremedlemer. Det er styrets rett å konstituere seg selv mht. arbeidsoppgaver og møtehyppigheter.
5-3: Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
5-4: Styret skal:

 • ta seg av løpende saker mellom årsmøter.
 • forberede og innkalle til årsmøter.
 • forvalte økonomiske midler i BL og føre regnskap.
 • ha oversikt over BLs medlemmer.
 • gjøre vedtak i alle saker som etter vedtekter ikke hører under årsmøtet.
 • bestemme BLs sammarbeid og medlemskap av andre organisasjoner.

5-5: Alle avgjørelser i styrets møter tas ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet eller for å oppnå 2/3 flertall, skal stemmen til styrets leder være avgjørende.
5-6: Saker til styremøter må fremlegges skriftlig til styret. Forslag som ikke er utsendt i en endelig innkalling kan tas opp under “eventuelt”, dersom fremmøtte styrerepresentanter ønsker det.
5-7: Styret skal avgi årsregnskap og årsberetning for foregående år senest 2 uker i forveien slik at dette kan behandles av årsmøtet. Årsregnskap og årsberetning skal være underskrevet av alle medlemmer av styret. Dersom noen har innvendinger mot årsregnskapet og årsberetning skal vedkommende underskrive med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen.
5-8: Ved saker angående status på enkeltmedlemmer i styret har den det gjelder ikke stemmerett. Men vedkommendes uttalelsesrett ivaretas. Gjensidig oppsigelsestid av styrets medlemmer er 1 mnd fra oppsigelsesdato, dersom ikke annet er avtalt. Dette for at avtroppende medlem skal få avsluttet sitt pågående arbeid og overlevert sitt ansvarsområde til påtroppende.
5-9: Korrespondanse til styret tas opp og redegjøres på styremøtene.
5-10: Medlemmer i styret i BL kan ikke samtidig ha majoritetsinteresse, fremtredende lederansvar eller ansvar som omhandler LEGO (f.eks. innkjøp) i et annet foretak eller selskap som har et kommersielt forhold til LEGO. Med LEGO menes både LEGO Gruppen og LEGOs produkter. Med foretak eller selskap som har et kommersielt forhold til LEGO menes eksempelvis eventbyråer, butikker eller LEGO Certified Professionals. Ansatte i LEGO Gruppen (eller konkurrerende bedrift) kan ikke samtidig være styremedlem i BL.
5-11: Ved interessekonflikt eller mulig inhabilitet i enkeltsaker som styret behandler skal styret vurdere dette, og medlemmet trer i så fall ut av styremøtet til den aktuelle saksbehandlingen er over.

§6 Årsmøtet

6-1: Innkalling til BLs årsmøte må sendes ut i forveien, senest 2 uker før møtet. I innkallelsen skal det inngå dagsorden for møtet og nødvendig bakrunnsmateriale som årsberetning, årsregnskap, årsplan og budsjett. Innkalling kan sendes ut via BLs nettforum.
6-2: Fullmakt i årsmøtet kan overdras til andre medlemmer.
6-3: Årsmøtet skal bl.a. behandle følgende saker:

 • årsberetning, årsregnskap og styrets ansvarsfrihet
 • årsplan og budsjett
 • valg av styret for en periode på to år
 • velge minst 3 personer til valgkomité for en periode på ett år
 • fastsettelse av kontingent for en periode på ett år
 • godkjenne endringer i vedtektene
 • andre saker som etter vedtekter hører under årsmøtet

6-4: Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom styret eller minst en tiendedel av medlemmene i BL ber om det.
6-5: Alle avgjørelser i årsmøter tas ved alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer og oppløsning (§9). Ved stemmelikhet skal stemmen til BLs leder være avgjørende.
6-6: Årsmøte er beslutningsdyktig når innkallelsen er sendt ut innen fristen.
6-7: Saker til årsmøtet må fremmes til styret skriftlig.
6-8: Man må være fylt 16 år for å ha stemmerett ved årsmøte.

§7 Medlemskap

7-1: Klubben er åpen for alle over 15 år som vil fremme klubbens mål og har interesse for LEGO, har til hensikt å skaffe seg det innen rimelig tid, eller har interesse for å danne et sunt miljø rundt Brikkelauget.
7-2: Styret eller medlemsansvarlig kan, etter behovsanalyse i Styret, nekte å oppta personer som antas å kunne skade klubben og/eller klubbens formål.
7-4: Den til en hver tid gjeldende årskontingent skal betales inn på klubbens konto, med hovedforfall pr. 31. januar, eller omgående etter innmelding. Medlemmer som ikke har betalt årskontingenten innen 2-to mnd etter forfall blir automatisk strøket som medlem.
7-5: Medlemskortet er kun gyldig etter innbetalt årskontingent. Dette kan sjekkes på foreningens nettside.

§8 Økonomi/regnskap

8-1: BLs virksomhet finansieres ved medlemskontingent, treffoverskudd, tilskudd og gaver, under forutsetning at de gis uten innblanding i BLs virksomhet. Alle midler skal brukes i henhold til BLs formål.
8-2: Revisjonsberetningen skal overlates til styret senest én måned før årsmøtet som skal godkjenne regnskapet.
8-3: Regnskapsår omfatter 1. januar - 31. desember

§9 Vedtektsendringer og oppløsning

9-1: Endring av vedtekter skal skje gjennom vedtak på årsmøtet sammen med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer, etter at endringsforslagene har vært forelagt sammen med innkalling til årsmøtet.
9-2: BL oppløses hvis medlemmene på to etterfølgende ordinære årsmøter vedtar organisasjonens oppløsning. Denne beslutningen må fattes av minst 2/3-flertall av de fremmøtte medlemmene på hvert av årsmøtene. Ved vedtak om BLs oppløsning skal dens eiendeler anvendes til arbeid for fremme av BLs interesser eller, hvis det ikke er mulig, til veldedige formål.
9-3: LEGO-ambassadør er en ordning som styres av LEGO-gruppen. Dersom LEGO avslutter ordningen sitter den valgte LEGO-ambassadør som ordinært styremedlem til neste årsmøte, og deretter velges det ikke lenger noen LEGO-ambassadør. Dersom LEGO endrer tittel eller gjør andre endringer i ordningen skal den valgte LEGO-ambassadør bekle den tilsvarende rollen i forhold til LEGO.

1 Like