Mandatory competition: Rules and illustrations

Hello!

Norsk versjon her

If you haven’t been to PKH before, let me just explain to you what this is! Every participant at PKH 2022 must enter a 16x24 module into this competition. It’s a mandatory, but very low-key competition, and you can put as much or as little effort into it as you like, this is up to you. Of course, we hope that you’ll try to make your entry as good-looking as possible, because all the modules will be placed next to each other in the event hall, creating a larger “diorama” - and the more effort you put into it, the better the diorama will look!

Over the years, our mandatory builds have been as diverse as a beach, a street, a river, a train car, and a section of a walking path, and last year we tried our hand at creating a marketplace. This year we’re returning to a simpler task, with a twist on our 2016 theme. This year’s mandatory model is… a road!

This is your starting point:A much simpler starting point than last year. But of course, we still need some rules:

1) 16x24 base area, 16x22 build area
2) No overhang allowed, 16x22 is your maximum build area (the modules will be put next to each other during PKH, so no stealing space from your neighbour!)
3) We’re not picky as to what dimensions there are on your plates and bricks. You can of course use any combination of plates to make up your 16x24 footprint (under the tiles), as long as it matches the shape in the pictures.
4) The green 2x4 plate, placed with a 1x4 overhang in one corner, will be used to attach your module to the next module in the line. That also means that there should be a 1x4 section on the opposite side of your module that isn’t covered, see the image with text above.
5) You can use anything you want to build up the plates that form the base for your road surface tiles, but it must be in total 1 brick high. For example, the whole area under the plates could be solid - not hollow - if you want it to be, for example if you want to make a “hole” in the middle of your road.
6) Any vehicle placed on the road surface must adhere to the travel direction indicated in the image with text above.
7) All entries must be in minifig scale.

In other words, the frame for this year’s competition looks like this:

… where the pink bricks/plates can be any colour you want, but the green plate, and the dark bluish gray, yellow and white tiles, have to form this pattern around the edges. Note that we don’t care if you use 1x4 green plates, or 1x1 or 1x2 tiles, or some other dimension - but the edges must have the same shape and colour as the edges in the picture above. You don’t need to add the red 1x4 plate - it is there to show you that those four studs should not be used, as that’s where your neighbour’s module will be attached.

When your modules are placed on the table at PKH, we will add a 1xX section with a dividing line in the middle. That means that this is what it will look like:


  • well, not exactly like this, because this would be a bit boring (although this is the very minimum we’re expecting you to bring). You will have to build something on your road section! Maybe a vehicle driving along, or a road block? Somebody digging a hole? Is something happening at the side of the road? Have the aliens landed? Or maybe a tiny volcano has breached the road surface, spewing lava all over the place…? You decide! The only thing we ask is that when every entry has been placed on the table, the end result looks like a stretch of road - we’d like it to be at least somewhat coherent, so please keep that in mind :slight_smile:

If anything is unclear (it probably is, it’s always perfectly understandable in my own head, but my head has only one inhabitant) please just ask in this thread! No question is too stupid, and there will always be people who are prepared to explain or lend you some bricks. And just like previous years: If for some reason you feel that you’re absolutely unable to bring something like this to Trondheim in late April… just let me or Harald know, and we’ll work it out. But please try!

As usual, models have to be set up in Trondheim no later than 10AM Saturday morning, and they will then be checked for compliance with the rules. The owner of any model that is found to violate the rules will then be noticed and given the chance to fix the model before 4PM. If the model is still in violation of the rules at that point, it will be disqualified.

Now start building! Or ask questions :slight_smile:

Hei!

Hvis du ikke har vært på PKH før, skal du få en liten forklaring på hva dette er! Alle deltagere på PKH 2022 må stille med en 16x24-modul i denne konkurransen. Det er en obligatorisk, men veldig uhøytidelig konkurranse, og du kan legge så mye eller så lite arbeid i det som du vil, det er helt opp til deg. Vi håper selvfølgelig at du vil prøve å gjøre ditt bidrag så bra som mulig, for alle modulene vil bli plassert ved siden av hverandre i utstillingshallen, slik at de danner et større “diorama” - og jo mer arbeid du legger i det, jo bedre kommer helheten til å se ut!

I løpet av årene har våre obligatoriske modeller hatt så forskjellige temaer som strand, gate, elv, togvogn og sti, og i fjor prøvde vi oss på å lage en markedsplass. I år går vi tilbake til et enklere opplegg, med en variant av 2016-oppgaven. Årets obligatoriske modell er… en vei!

Dette er utgangspunktet ditt:Et mye enklere utgangspunkt enn i fjor. Men vi trenger selvfølgelig fortsatt noen regler:

1) 16x24 grunnflate, 16x22 byggeområde
2) Overheng er ikke tillatt, 16x22 is ditt maksimale byggeområde (modulene vil bli plassert ved siden av hverandre under PKH, så det er ikke lov å stjele plass fra naboen!)
3) Vi bryr oss ikke om dimensjonene på dine bricks og tiles. Du kan selvfølgelig bruke hva slags kombinasjon av plates du ønsker for å skape 16x24-omrisset (under laget med tiles), så lenge det matcher fasongen på bildene.
4) Den grønne 2x4-plata, plassert med et overhang på 1x4 studs i det ene hjørnet, vil bli brukt til å feste din modul til den neste modulen i rekka. Det betyr også at det må være en 1x4-seksjon på motsatt side av modulen som ikke er dekket, se bildet med tekst over.
5) Du kan bruke hva du vil for å bygge opp laget med plates som utgjør fundamentet for dine veidekke-tiles, men det må være totalt 1 brick høyt. For eksempel kan hele området under platene være solid - ikke hult - hvis du vil det, for eksempel hvis du vil lage et “hull” midt i veibanen.
6) Ethvert kjøretøy plassert i veibanen må forholde seg til kjøreretningen, se bildet med tekst over.
7) Alle bidrag må være i minifig-skala.

Med andre ord ser rammeverket for årets konkurranse slik ut:

… der rosa bricks/plates kan være hvilken farge du vil, men den grønne plata, og tiles i dark bluish gray, gul og hvit, må forme dette mønsteret langs kantene. Merk at det spiller ingen rolle om du bruker grønne 1x4 plates, eller 1x1 eller 1x2 tiles, eller tiles i andre størrelser - men kantene må ha samme form og farge som kantene i bildet over. Du trenger ikke å ta med den røde 1x4-plata - den er der for å vise deg at de fire studs-ene ikke skal brukes, siden nabomodulen skal festes der.

Når modulene deres er plassert på bordet under PKH vil vi plassere en 1xX-seksjon med midtstripe i midten. Det betyr at det kommer til å se sånn ut:


  • eller, ikke akkurat sånn, for dette ville jo vært litt kjedelig (selv om dette altså er det absolutte minimum av det vi ønsker at dere bidrar med). Dere må bygge noe på veistykket deres! Kanskje det er et kjøretøy på tur, eller en veisperring? Noen som graver et hull? Skjer det noe i veikanten? Har romvesnene landet? Eller kanskje en liten vulkan har brutt gjennom asfalten og spruter lava overalt…? Det er opp til deg. Det eneste vi ber om er at når alle bidragene har blitt plassert på bordet, så ser sluttresultatet ut som en veistrekning - vi håper å få det til å se noenlunde sammenhengende ut, så ta det i betraktning :slight_smile:

Hvis noe er uklart (det er det sikkert, det er alltid fullt forståelig i hodet mitt, men hodet mitt har bare én innbygger) så er det bare å stille spørsmål i denne tråden! Ingen spørsmål er for dumme, og det vil alltid være noen som er klare til å forklare eller låne deg noen klosser. Og akkurat som tidligere år: Hvis du av en eller annen grunn føler at du absolutt ikke kan klare å stille med noe sånt i Trondheim i slutten av april… si fra til meg eller Harald, så finner vi ut av det. Men vær så snill å prøve!

Som vanlig må modellene være satt opp i Trondheim senest kl 10:00 lørdag morgen, og da vil det bli kontrollert at de er i henhold til regelverket. Eierne av eventuelle modeller som viser seg å være utenfor regelverket vil få beskjed og ha muligheten til å korrigere modellen innen 16:00. Hvis modellen på det tidspunktet fortsatt ikke er innenfor, blir den diskvalifisert.

Da er det bare å bygge! Eller stille spørsmål :slight_smile:

Så da for å være sikker…
1 man kan ha med ferdige biler eller bygge de selv?
2 str på bil ingen himdring men kan ikke gå itenfor min veg?
3 er det lovå feks bygge et hull, en dump e.l i min bame?

1 Ja, det er meningen! Fortrinnsvis en du har bygd selv - det er en MOC vi er ute etter.
2 Helt korrekt.
3 Det er lov! Det er grunnen til at det er ledig plass under veibanen.

Will the PKH junior participants also build these models?

No, these models will not be part of PKH junior.

Sorry about late information about PKH junior, but suddenly information will be available.

Er det lov å bygge en bygning på det grønne området? Eller er det kjøretøy som er hovedfokuset og en bygning vil med det stå i “veien for veien”?

Det er lov, men hovedpoenget er veien. Med andre ord ville jeg ikke bygd altfor høyt, for eksempel - da risikerer du å sperre utsikten for både din egen og andres vei.

1 Like